Polițiștii și jandarmii vor număra porcii din gospodării. Și MApN va fi angrenat în lupta împotriva pestei porcine

Guvernul României pregătește o hotărâre de guvern pentru aprobarea măsurilor de control și eradicare a pestei porcine africane în România. Printre altele, Executivul urmează să le interzică țăranilor să dețină mai mult de 15 porci în propria gospodărie. De asemenea, crescătorii de porci nu vor mai avea dreptul să dețină în exploatație masculi necastrați mai mari de 4 luni, după cum am scris deja AICI, la 24 ianuarie. Conform proiectului de act normativ citat, angajații Ministerului de Interne – polițiștii, polițiștii de frontieră, jandarmii și personalul IGSU – vor avea grijă ca noua legislație să fie respectată.

Mai precis, polițiștii vor asigura:

– controlul în vederea respectării de către deținătorii de porcine a prevederilor prezentei hotărâri;

– controlul circulaţiei porcinelor, pe drumurile publice şi sancționarea mişcării porcinelor și deținerii ilegale a acestora;

– confiscarea animalelor care sunt transportate ilegal și a mijloacelor de transport care sunt utilizate la transportul acestora.

De asemenea, și Ministerul Apărării Naționale va fi angrenat în lupta contra pestei porcine africane. MApN va asigura „sprijinul necesar organizării prompte a centrelor de intervenție în teren, cât mai aproape de focar, inclusiv prin punerea la dispoziția acestora a unor facilități existente în unitățile militare ce pot fi dislocate în acest sens”.

Ce atribuții și responsabilități va avea Ministerul Afacerilor Interne

„(1) Ministerul Afacerilor Interne introduce în actele normative proprii privind organizarea şi funcţionarea acestuia prevederi prin care să asigure:

a) controlul în vederea respectării de către deținătorii de porcine a prevederilor prezentei hotărâri;

b) controlul circulaţiei porcinelor, pe drumurile publice şi sancționarea mişcării porcinelor și deținerii ilegale a acestora;

c) confiscarea animalelor care sunt transportate ilegal și a mijloacelor de transport care sunt utilizate la transportul acestora.

(2) În condițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne are următoarele atribuții si responsabilități:

a) personalul specializat din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră sau al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, după caz contribuie, conform competențelor legale, la realizarea măsurilor de control și eradicarea pestei porcine africane, astfel:

1. participă prin echipe fixe şi/sau mobile la activităţile pentru supravegherea şi controlul mişcărilor de porcine vii, produse şi subproduse animaliere, alte materii şi materiale ce pot fi contagioase, în şi dinspre focar, zona de protecţie şi zona de supraveghere;

2. emit ordinul de plasare în adăpost a porcinelor neidentificate și/sau neînsoțite de documentele specifice prevederilor legislației sanitar-veterinare găsite la controlul în trafic şi reţinute oficial;

3. acordă sprijin personalului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru aplicarea tuturor măsurilor restrictive dispuse conform legislației în vigoare;

4. execută controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de animale şi produse de origine animală;

5. execută activităţi specifice în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor de comercializare ilegală a animalelor vii şi a produselor de origine animală;

6. asigură protecția personalului sanitar – veterinar și pentru siguranța alimentelor în timpul efectuării activităților sanitar -veterinare prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. h), i), l) și m), în conformitate cu legislația în vigoare;

7. stabileşte rutele, dirijează şi controlează circulaţia autovehiculelor în zonele afectate de pesta porcină africană;

8. la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în condițiile art. 11 lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, în scopul controlului bolii, să permită organizarea de vânători în fondurile cinegetice din zonele aflate de-a lungul frontierei și să stabilească condițiile în care se pot organiza acestea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

9. comunică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului București, informaţii referitoare la descoperirea cadavrelor de porci mistreţi ori a unei populaţii de porci mistreţi cu un comportament modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei României;

10. comunică direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, informații referitoare la mișcările populațiilor de porci mistreți peste frontieră, despre care au luat la cunoștiință pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei României;

11. sprijină reprezentanții autorităților publice locale în vederea instalării semnelor şi a panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie şi de supraveghere şi în jurul exploatațiilor unde boala a fost confirmată oficial şi a celor de pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere.

b) Centrul Național de Combatere a Bolilor aprobă Strategia de control și eradicare a pestei porcine africane și a măsurilor ce se impun, prin hotărâri care vor fi puse în aplicare de către centrele locale de combatere a bolilor, care vor putea dispune și măsuri suplimentare specifice fiecărei situații în parte”, se arată în proiectul de HG citat.

Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naționale:

„Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții și responsabilități:

a) asigură sprijinul necesar organizării prompte a centrelor de intervenție în teren, cât mai aproape de focar, inclusiv prin punerea la dispoziția acestora a unor facilități existente în unitățile militare ce pot fi dislocate în acest sens;

b) pune la dispoziția centrelor de intervenție în teren hărți, sistemul informatic geografic și sistemul global de poziționare, precum și alte surse de informare ce pot fi folosite pentru direcționarea măsurilor de control a bolii;

c) asigură logistica activităților necesare în controlul bolii identificate în cadrul Centrului Național de Combatere a Bolilor;

d) prin unitățile din subordine, îndeplinește și alte atribuții dispuse de prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă”.

Obligațiile operatorilor care dețin porcine în cadrul exploatațiilor nonprofesionale și comerciale, conform proiectului de HG publicat pe site-ul ANSVSA

Art. 6. – Obligațiile operatorilor care dețin porcine

(1) Operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploataţiei în SNIIA.

(2) Operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de Date, componentă a SNIIA, precum și a tuturor mișcărilor și evenimentelor care au loc în exploatație cu privire la porcine, conform prevederilor sanitar-veterinare în vigoare.

(3) Operatorul are obligația respectării cerinţei de a achiziţiona porcine vii numai dacă sunt identificate conform cerinţelor legale în vigoare şi dacă sunt însoţite de documentele prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Operatorul are obligația să solicite înregistrarea în Baza Națională de Date a porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

(5) Operatorii au obligaţia respectării următoarelor cerinţe minime de biosecuritate pentru exploatațiile nonprofesionale:
a) să deţină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii sau cu porci sălbatici;
b) să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor și spălarea mâinilor;
c) să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din adăpost;
d) să nu intre în adăpostul de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;
e) să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit /medicul veterinar oficial cu privire la:
1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor;
2. orice sacrificare de urgență efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor;
3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie în termen de maximum 24 de ore;
f) echipamentele, ustensilele utilizate la îngrijirea porcinelor din exploatație să fie folosite exclusiv acestei activități;
g) să fie evitate sau excluse vizitele nejustificate ale unor persoane străine/neavizate la nivelul adăpostului porcinelor;
i) să dețină maxim 15 porcine;
j) să nu dețină în exploatație masculi necastrați în vârstă de peste patru luni;
k) să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit deținerea de scroafe pentru însămânțare artificială în vederea luării în evidență de către acesta.

(6) Procedura de notificare și înregistrare a scroafelor pentru reproducție din exploatațiile nonprofesionale se stabilește prin ordin comun al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Operatorii au obligaţia respectării următoarelor cerinţe minime de biosecuritate pentru exploatațiile comerciale autorizate:
a) împrejmuirea clădirilor în care sunt ținute hrana pentru animale și așternutul;
b) incintele și clădirile unității în care sunt ținute porcine trebuie:
(i) să fie construite astfel încât niciun alt animal să nu poată intra în incinte și clădiri sau să nu poată intra în contact cu porcinele deținute sau cu hrana și materialul de așternut ale acestora;
(ii) să permită curățarea și dezinfectarea incintelor;
(iii) să dispună de instalații adecvate pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în spațiile în care sunt ținute porcine;
c) nu trebuie să existe niciun contact direct sau indirect între porcinele deținute și porcine din alte exploatații și porcine sălbatice;
d) absența oricărui contact cu porcinele deținute timp de cel puțin 48 de ore după orice activitate de vânătoare legată de porcinele sălbatice sau după orice alt contact cu porcine sălbatice;
e) interdicția ca persoanele sau mijloacele de transport neautorizate să intre în unitate, inclusiv în spațiile în care sunt ținute porcine;
f) interdicția ca mijloacele de transport SNCU să intre în zona curată;
g) interdicția ca în interiorul unității să fie amplasate depozite de cereale și moară;
h) ținerea unei evidențe adecvate a persoanelor și a mijloacelor de transport care intră în unitatea în care sunt deținute porcinele;
i) să dețină un plan de urgență;
j) să dețină un plan de biosecuritate aprobat de direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, ținând seama de profilul unității și de legislația națională; acest plan de biosecuritate trebuie să includă
cel puțin:
(i) crearea zonelor „curate” și „murdare” pentru personalul corespunzător tipologiei fermei, cum ar fi vestiare, duș, sală de mese;
(ii) stabilirea și revizuirea, după caz, a modalităților logistice pentru intrarea în unitate a unor noi porcine;
(iii) procedurile de curățare și dezinfectare a instalațiilor, a mijloacelor de transport, a echipamentelor și procedurile referitoare la igiena personalului;
(iv) procedura de predare a SNCU;
(v) norme privind hrana personalului de la fața locului și interzicerea deținerii de porcine de către personalul din unitate;
(vi) programul specific de sensibilizare periodică a personalului din unitate;
(vi) stabilirea și revizuirea, după caz, a măsurilor logistice pentru a asigura o separare adecvată între diferitele unități epidemiologice și pentru a evita ca porcinele să intre în contact, direct sau indirect, cu subproduse de origine animală și cu alte unități;
(vii) procedurile și instrucțiunile pentru aplicarea cerințelor de biosecuritate în timpul construirii sau reparării incintelor sau clădirilor;
(viii) audit intern sau autoevaluare pentru aplicarea măsurilor de biosecuritate.

Art. 7. – Obligațiile administratorilor de crescătorii de vânat și/sau complexuri de vânătoare care dețin mistreți

(1) Administratorii crescătoriilor de vânat și ai complexurilor de vânătoare au obligația respectării următoarelor norme minime de biosecuritate:
a) să împrejmuiască unitatea de creștere pentru a împiedica mişcarea mistreților în afara acesteia;
b) să amenajeze, la intrarea în unitate, mijloace de dezinfecție pentru personal, vizitatori și pentru mijloacele de transport;
c) să ofere facilități pentru depozitarea SNCU pănă la livrarea acestuia la o unitate de neutralizare autorizată sanitar-veterinar;
d) să încheie contract cu o unitate de neutralizare a SNCU;
e) să încheie contract cu un medic veterinar de liberă practică care să asiste la partidele de vânătoare, să examineze vânatul, să recolteze probele şi să certifice transporturile de vânat către unităţi de procesare;
f) să notifice către direcţia sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană respectiv a municipiului București, toate animalele moarte sau bolnave, precum şi creşterea morbidităţii sau a mortalităţii la animalele din unitate;
g) administratorul/responsabilul unității/medicul veterinar va face o instruire privind respectarea condițiilor de bune practici privind cerințele de biosecuritate în timpul vânătorii;
h) să înștiințeze vânătorii care participă la campaniile de vânătoare că trebuie să semneze, la intrarea în unitate, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au participat, împreună cu câinii lor, în ultimele 48 ore, la vânători sau alte activități
desfășurate în mediul silvic;
i) să nu abandoneze organele necomestibile, masa gastro-intestinală și pielea provenită de la animalele vânate.

(2) Unitatea trebuie prevăzută cu:
a) un spațiu pentru păstrarea mistreților împușcați, în condiții de igienă, până la primirea rezultatelor de laborator pentru pesta porcina africană, pesta porcina clasică, trichineloză;
b) facilități de transport cadavre/vânat de la locul depistării/ împușcării vânatului până la spațiul de depozitare SNCU/spațiu de manipulare al vânatului, astfel încât să prevină scurgerea sângelui sau altor fluide organice;
c) containere de colectare a animalelor moarte și a organelor, respectiv a părților nedestinate consumului uman;
d) facilități de colectare a apelor rezultate în urma toaletării carcaselor și a apelor rezultate în urma spălării și dezinfecției spațiului de manipulare și depozitare a vânatului, a mijlocului de transport și a diverselor obiecte care au intrat în contact cu vânatul.

(3) Crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare sunt supuse controlului sanitarveterinar și trebuie înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *